021-2936

درباره ما

Image
درباره ما

مجموعه مدارس سرای دانش فردا

ما معتقديم كه اگر دانش آموزي از نظر اخلاقي و رفتاري به بهترين شكل تربيت شده باشد به طور ناخودآگاه در راه پيشرفت علمي نيز گام خواهد نهاد. مسلّماً تربيت اخلاقي، رفتاري و ديني و اعتقادي يك دانش آموز نيز نمي تواند فقط بر عهده مدرسه باشد. چراكه خانواده و اجتماع نيز در اين رابطه سهم بسيار زيادي دارند. تا آنجا كه اگر آموزه ها و تربيت خانواده اختلافي هرچند كوچك با تربيت مدرسه داشته باشد، هرآنچه كه رشته ايم پنبه خواهد شد. از اين جهت اين مدرسه و تمامي كاركنان آن تلاش خواهند كرد تا اين مأموريت خطير و حساس را به بهترين شكل محقق نمايند. بديهي است اجراي اين برنامه ها خالي از اشكال و يا قصور نخواهد بود امّا راهنمايي ها و همكاري نزديك اولياء مي تواند بسياري از اين مشكلات را مرتفع سازد.

تماس با ما