021-2936

تمامی مساحت ها و محیط ها و حجم های اشکال هندسی

تمامی مساحت ها و محیط ها و حجم های اشکال هندسی
نسرین عاملی 29 اردیبهشت 1400

یکبار برای همیشه تمامی فرمول هارو یاد بگیریم...

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع =   4 × یک ضلع

2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = 2 × ( طول + عرض)

3) مساحت مثلث = 2÷ ( قاعده × ارتــــــفاع )

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الاضلاع = 3 × یک ضلع

5) مساحت مثلث متساوی الساقین = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

6) مساحت مثلث قائم الزاویه = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

7) مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع × ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک )

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

8) مساحت لوزی = 2÷ ( قطر بزرگ × قطر کوچک )

محیط لوزی = 4 × یک ضلع

9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع = 2 × مجموع دو ضلع متوالی

10) مساحت دایره = عدد پی (3/14 ) × شعاع × شعاع

محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر

محیط دایره = شعاع × عدد پی (3/14)×2

11) مساحت کره =  شعاع به توان دو ×3/14 × 4

حجم کره = شعاع به توان سه × 3/14 × چهار سوم

12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) ×3/14

13 ) محیط چند ضلعی منتظم = طول یک ضلع × تعداد اضلاعش

14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = مساحت قاعده × ارتفاع

15 ) حجم هرم = ارتفاع هرم × مساحت قاعده ی هرم× یک سوم

 

16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع

حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = مساحت دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × محیط قاعده )

17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

18) حجم مخروط = مساحت قاعده × ارتفاع × یک سوم

 

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*