021-2936

خبر

روز شاد مدرسه با اهداء کارنامه و جوایز

کارنامه های نیمسال اول به همراه جوایز در روز شاد سرای دانش به دانش آموزان داده شد.

مشاهده

جشن پیشرفت تحصیلی دبستان پرسش

مشاهده

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

مشاهده

dwdww

مشاهده