021-2936

آزمایش شناسایی نشاسته در مواد غذایی با استفاده از بتادین

آزمایش شناسایی نشاسته در مواد غذایی با استفاده از بتادین
زهره علیخانی 2 آبان 1401

مهمترین محصول فتوسنتز « گلوکز » است . گلوگز مولکولی کوچک است و به راحتی در آب حل می شود. گیاهان ، گلوکز را به صورت نشاسته در می آورند و در خود ذخیره می کنند. صدها یا شاید هزاران گلوکز فقط یک مولکول نشاسته را می سازند. در بعضی از بخش های دیگر گیاه ، مانند ساقه ، ریشه ، میوه و دانه ها نیز نشاسته انباشته می شود. گلوکز پس از تغییر به چربی و پروتئین نیز تبدیل می شود. مانند دانه های روغنی و سویا. در این آزمایش پس از ریختن معرف نشاسته(بتادین) بر روی مواد غذایی ای مثل نان،سیب زمینی،برنج،سیب و خیار، مشاهده کردیم، موادی که دارای نشاسته در اطراف سلولهای تشکیل دهنده خود هستند،به رنگ سیاه و یا سبز تیره تغییر رنگ میدهند و سایر مواد بعلت اینکه فاقد نشاسته هستند،تغییر رنگ نمیدهند

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*