021-2936

سرای دانش

سوال و کلید امتحان هدیه ششم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد 14...

سوال و کلید امتحان هدیه ششم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد 1403

مشاهده

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد 1...

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد 1403

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد...

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم پایان ترم دوم - سرای دانش الغدیر- خرداد 1403

مشاهده

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم دوم یاس نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم دوم یاس - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم پنجم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم پنجم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم چهارم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم چهارم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم سوم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم سوم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم دوم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم دوم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی چهارم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی چهارم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی ششم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی ششم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده