021-2936

سرای دانش

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان ریاضی ششم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم دوم یاس نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم دوم یاس - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم پنجم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم پنجم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم چهارم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم چهارم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم سوم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم سوم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان علوم دوم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان علوم دوم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی پنجم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی چهارم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی چهارم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی ششم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی ششم - دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی سوم نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی سوم- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی دوم لاله نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی دوم لاله- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده

سوال و کلید امتحان فارسی دوم یاس نیمسال اول سرای دانش الغدیر- دی 1402

سوال و کلید امتحان فارسی دوم یاس- دبستان سرای دانش واحد الغدیر / ترم اول / دی ماه

مشاهده